+36 30 401 7501
info@tmfalugondnok.hu

Dúzs Község

pályázat Falugondnok munkakör betöltésére

FORRÁS: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rsmb5rfyg0

Dúzs Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dúzs Község Önkormányzata

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7224 Dúzs, Béke utca 13.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A falugondnoki feladatok ellátása: a falugondnoki szolgálat Szakmai Programjában megjelölt feladatok, szociális alapellátás körébe tartozó tevékenységek (étkeztetés; gyerekek, tanulók köznevelési intézménybe szállítása; gyógyszerkiváltás; kulturális és közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel; egyéb rendezvényeken való szervezési és szállítási feladatok) ellátása. - Karbantartási feladatok ellátása, önkormányzati területek gondozása, eszközök üzemeltetése. - A közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, felügyelete. - Önkormányzati épületek, eszközök állagmegóvásában való részvétel. - Lakossággal való aktív kapcsolattartás. - A községben működő civil szervezetekkel való érdemi együttműködés. - A feladatellátás nyilvántartásával kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti dokumentumok vezetése, határidőre statisztikai adatszolgáltatás, tevékenységéről szóló éves beszámoló elkészítése és prezentálása a Képviselő-testület felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • B kategóriás jogosítvány,

 

 •  Középfokú képesítés, középiskola/gimnázium  3 hónap próbaidő kitöltése  falugondnoki alapképzés megléte vagy önkéntes alapon vállalt tanulmányi szerződéskötés a képzés 2 éven belül történő megszerzése céljából  legalább 5 éves B kategóriás jogosítvány  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális- illetve egészségügyi területen szerzett képesítés,
 • önkormányzatnál szerzett gyakorlat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

 • Helyismeret az ellátandó területen

Elvárt kompetenciák:

 • empátia, kapcsolatteremtő,problémamegoldó- és szervező képesség, hivatástudat, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak hiányában igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről, Érvényes vezetői engedély másolata, A falugondnoki alapképzés meglétét igazoló dokumentum másolata, annak hiányában a pályázó nyilatkozata arra, hogy a képzést 2 éven belül elvégzi.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt János Mariann nyújt, a +36204296866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dúzs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7224 Dúzs, Béke utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D.92/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

 

 • Személyesen: János Mariann, Tolna megye, 7224 Dúzs, Béke utca 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó személyes meghallgatását követően Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén kerül sor a döntéshozatalra. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését, s nem felel azért, ha a pályázat a posta útján nem érkezik meg az Önkormányzathoz.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Dúzs Község Önkormányzat hirdetőtáblái - 2016. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy tanulmányi szerződést kíván kötni a pályázat kiírójával arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követő 2 éven belül a falugondnoki képzésen részt vesz valamint a képzési díj teljes összegét visszafizeti, amennyiben a képzés elvégzését követő 2 éven belül az Önkormányzatnál a munkaviszonyát megszünteti, továbbá nyilatkozat arról is, hogy amennyiben a képzés elvégzését követő 2 éven belül az Önkormányzatnál munkaviszonyát megszünteti a képzéssel felmerülő minden egyéb költség megfizetését (szállás, étkezés stb.) saját költsége terhére vállalja;  a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázat személyét érintő döntését nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozat arról, hogy hozzájárul adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez; Fenti dokumentumokat hiánytalanul kell becsatolni a pályázathoz, bármelyik dokumentum hiánya a pályázat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után, hiánypótlásra nincs lehetőség. A másolatban becsatolt dokumentumok eredeti példányának hiányában érvényes és eredményes pályázat esetén sem kerül sor közalkalmazotti jogviszony létesítésére.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv